Disclaimer, privacyverklaring & cookiebeleid

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DKK-WEBSITE

Het gebruik van deze website of de andere websites van De Kleine Kasteeltjes die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘de DKK-website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de DKK-website niet te gebruiken.

Het gebruik van de DKK-website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de DKK-website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de DKK-website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van De DKK-website

De DKK-website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van De Kleine Kasteeltjes/Merlijntje groep. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Gebruik van de DKK-website

Door het gebruik van de DKK-website verbindt u zich ertoe:

 • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);
 • de veiligheid van de DKK-website niet te schenden of in het gedrang te brengen;
 • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;
 • geen inbreuk te maken op de rechten van De Kleine Kasteeltjes of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De DKK-website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van De Kleine Kasteeltjes groep. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. De Kleine Kasteeltjes beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. De Kleine Kasteeltjes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kleine Kasteeltjes, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de DKK-website leiden.

Intellectuele rechten

De Kleine Kasteeltjes is de eigenaar van de inhoud van de DKK-website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Kleine Kasteeltjes.

U mag de DKK-website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op de DKK-website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

U stemt ermee in dat De Kleine Kasteeltjes de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de DKK-website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

Aansprakelijkheid van De Kleine Kasteeltjes

De DKK-website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan De Kleine Kasteeltjes geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de DKK-website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. De Kleine Kasteeltjes kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de DKK-website weigeren. De Kleine Kasteeltjes kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit (i) het gebruik van de DKK-website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur, (ii) de onmogelijkheid om de DKK-website te gebruiken of (iii) de toegangsweigering tot de DKK-website. Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van De Kleine Kasteeltjes strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van De Kleine Kasteeltjes beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Overtreding van de Algemene Voorwaarden

U verbindt zich ertoe De Kleine Kasteeltjes en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die De Kleine Kasteeltjes of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

Allerlei

De Kleine Kasteeltjes kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Over De Kleine Kasteeltjes

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door De Kleine Kasteeltjes, met maatschappelijke zetel te Kasteeltjesweg 1  2960 Brecht.

De activiteiten van De Kleine Kasteeltjes zijn onderworpen aan het toezicht van de volgende autoriteiten:

 • Vlaanderen: Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert IIlaan 35, bus 33, 1030 Brussel, T. 02 553 35 00, F. 02 553 35 84, zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be
 • Wallonië: Agence pour une vie de Qualité, Département des aînés et de la famille, rue de la Rivelaine  21, 6061 Charleroi, T. 071 33 77 11, info@aviq.be
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest : CoCom – département Aide aux Personnes, Louizalaan 183, 1050 Brussel; 

COOKIEVERKLARING

De website van De Kleine Kasteeltjes maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek van de DKK-website en die toelaten het gebruik van de website te verbeteren (deze cookies onthouden bij voorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten De Kleine Kasteeltjes toe om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelt De Kleine Kasteeltjes statistische gegevens, die op generiek wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, die ons in staat stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

Welke cookies gebruiken wij ?

De DKK-website gebruik de volgende cookies :

cookies van Google Analytics              meer informatie kan u vinden bij Privacy Policy van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Hoe zien cookies er uit? 

De automatische installatie van ‘cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser te wijzigen. Niettemin kan het weigeren van cookies de performantie van de website beïnvloeden.

U zal meer informatie hieronder vinden over hoe u kan cookies uitzetten en verwijderen afhankelijk van uw browser type:

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring voor website gebruikers

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens die wij door middel van uw website gebruik bekomen,  verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens door het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. 

Wie zijn wij ?

Wij zijn de groep De Kleine Kasteeltjes, maatschappelijke zetel gevestigd te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1, (hierna “DKK”genoemd). DKK is verantwoordelijk voor  de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, neemt DKK het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

 Doeleinden Juridische basis
 Verwerken van uw inschrijving voor een activiteit Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag
 Verwerken van uw inschrijving op de wachtlijst van DKK Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag
 Organiseren van een afspraak of rondleiding in DKK als gevolg van uw verzoek Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag
 Behandelen van uw vragen, opmerkingen en klachten Onze gerechtvaardigde belangen om zorgvuldig om te gaan met uw vragen, opmerkingen of klachten


Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid. Wij verwerken de gegevens die u door middel van deze formulieren met ons deelt alleen om op uw verzoeken te kunnen antwoorden.
Wij gebruiken deze niet voor marketing doeleinden zonder uw toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

DKK zal uw persoonsgegevens nooit aan derden overmaken zonder uw toestemming en enkel indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de  Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Wie zijn wij?

Wij zijn de groep De Kleine Kasteeltjes, maatschappelijke zetel gevestigd te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg , (hierna “DKK”). DKK is verantwoordelijk voor  de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, neemt DKK het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

DoeleindenJuridische basis
Behandelen van uw kandidatuurUw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw kandidatuur in antwoord op een specifieke jobaanbieding
Uw gegevens opnemen  in onze recruitment database om u te kunnen contacteren in verband met een gelijkaardige jobaanbieding indien u werd geselecteerd voor jobaanbieding waarvoor u had gesolliciteerdOnze gerechtvaardigde belangen om in uitzonderlijke gevallen contact met u op te nemen als we een jobaanbieding hebben die overeenkomt met uw profiel. U kan ons steeds melden dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden
Ingeval van een wettelijke verplichting, u vragen om ons aanvullende documentatie te bezorgen (bijv. uittreksel uit het strafregister, enz.)Onze wettelijke verplichting na te leven
Bij spontane sollicitatie, bepalen of uw profiel overeenstemt met één van onze jobaanbiedingen en, desgevallend, het behandelen van uw kandidatuurUw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw spontane kandidatuur. U kan ons steeds melden dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden.

Indien u spontaan solliciteert :

DoeleindenJuridische basis
Bepalen of uw profiel overeenstemt met één van onze jobaanbiedingen en, desgevallend, het behandelen van uw kandidatuurUw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw spontane kandidatuur.  In dat geval heeft u steeds de
mogelijkheid ons te melden dat u niet langer gecontacteerd wenst te worden.  Dergelijke melding kan worden
verricht  overeenkomstig sectie 5 van deze Verklaring
Ingeval van een wettelijke verplichting, u vragen om ons aanvullende documentatie te bezorgen (bijv. uittreksel uit het strafregister, enz.)Onze wettelijke verplichting na te leven

Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid om uw kandidatuur te evalueren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

DKK zal uw persoonsgegevens nooit aan derden overmaken zonder uw toestemming en enkel indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”)
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)

U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacyverklaring voor Bewoners

Wie zijn wij ?

De voorziening waar u verblijft, maakt deel uit van de groep De Kleine Kasteeltjes, Kleine Kasteeltjesweg 1  2960 Brecht .(hierna “DKK”). DKK is verantwoordelijk voor de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, neemt DKK het naleven van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

DoeleindenJuridische basis
Creatie  en beheer van uw bewonersdossier (inclusief uw administratief en medische dossier)Wettelijke verplichtingen
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Vereist voor diagnostische en medische behandelingsdoeleinden
Zorg- en dienstverlening (bv. maaltijden, activiteiten, etc.) volgens uw voorkeurenVereist voor diagnostische en medische behandelingsdoeleinden
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Onze gerechtvaardigde belangen om een  zo persoonlijk mogelijke zorg en dienstverlening te bieden die rekening houdt met de specifieke behoeften en voorkeuren van elke bewoner
Facturatie en betaling van de verschillende dienstenWettelijke verplichtingen
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Verwerking van de facturen van de andere dienstverleners (bv. artsen, kinesisten, wasserij, apotheek, etc.)Wettelijke verplichtingen
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Beheer van incidenten waarvoor tussenkomst van derden nodig is (bijv. hulpdiensten, verzekeraars, …)Wettelijke verplichtingen
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van onze voorzieningen te vrijwaren
De veiligheid van mensen en eigendommen in onze voorzieningen te verhogen (bijv. gebruik van bewakingscamera, badges, …)Onze gerechtvaardigde belangen om voor de veiligheid van onze vestigingen  te zorgen
Verbetering van onze interne processen om een betere service te bieden (bijv. tevredenheidsenquêtes, klachtenbehandeling, interne audit, …)Onze gerechtvaardigde belangen om een kwalitatieve dienst  te bieden
Nodig voor de uitvoering van contractuele verplichtingen
Reageren op legitieme en gerechtvaardigde verzoeken van de autoriteiten (bijv. inspectiediensten, politie, belastingautoriteiten, enz.)Wettelijke verplichtingen
Publiceren van verhalen, filmopnames, portretten, foto’s, enz. waar u de auteur van bent of waarin u verschijnt om te informeren (suggestie, communiceren kan ook) over het leven binnen de voorziening (b.v. de krant van uw voorziening)Uw toestemming

Wij verzamelen uw persoonsgegevens via de verschillende vragenlijsten als onderdeel van uw opname in onze voorziening. Tijdens de looptijd van de overeenkomst verzamelen we ook aanvullende gegevens (bijv. gezondheidsgegevens om uw medische gegevens up-to-date te houden, gewijzigde voedingsvoorkeur, enz.). Ingeval van twijfel over het verplicht karakter van de gegevensverstrekking, of indien u andere vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via de verschillende communicatiemiddelen aangegeven in hoofdstuk 5 van deze verklaring.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

DKK zal uw persoonsgegevens nooit aan derden overmaken zonder uw toestemming. Niettemin moeten wij, in sommige gevallen, uw persoonsgegevens met de volgende derden delen:

 • Andere dienstverleners (bv. arts, kinesist, apotheek, wasserij, …) indien zij hun diensten via onze tussenkomst aanbieden
 • De mutualiteiten en de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de terugbetaling van de zorgverstrekkingen
 •  De Coördinerend en Raadgevend Arts indien u in een RVT voorziening verblijft
 • De apotheek die deel maakt van de groep De Kleine Kasteeltjes met het oog op de levering van de geneesmiddelen indien u van deze dienstverlening gebruikt maakt
 • Verzekeringsmaatschappijen in geval van een incident
 • Uw wettelijke vertegenwoordiger, lasthebber, vertrouwenspersoon of andere personen die u heeft aangewezen om hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen en om hen te contacteren in geval van nood
 • Inspectiediensten die actief zijn in onze sector in het kader van hun opdracht (bv. Kappa controle, AVIQ, AZG, CoCom, …)
 • De autoriteiten die er ons erom zouden verzoeken (bv. politie, belastingsadministratie, vrederechter in geval van benoeming van een bewindvoerder, …) na verificatie van de legitimiteit van hun verzoek
 • Indien nodig, derden die door ons worden aangesteld met het oog op het invorderen van facturen  (inclusief incassobedrijven, gerechtsdeurwaarders en advocaten)
 • OCMW’s / rechtbanken (bv.in het kader van een verzoek tot ten laste neming of tot aanstelling van een bewindvoerder)
 • Politie en andere instanties (vermiste personen)

Wanneer we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven, geven we hen alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen en zullen we ons ervan vergewissen dat zij te allen tijde de Privacy Wetgeving respecteren op basis van wettelijke , professionele of contractuele verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw medische dossier gedurende 30 jaar na beëindiging van de zorgverlening te bewaren.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen ?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

 • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens  (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
 • U kan ons uw verzoek terzake, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit bezorgen:
 • Per email: info@dekleinekasteeltjes.be
 • Per telefoon: 03 330 10 20  

Vervolgens zullen we de ontvankelijkheid van uw aanvraag onder de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens onderzoeken. We zullen u dan in principe binnen de maand informeren of we op uw verzoek kunnen ingaan.

Als bewoner van een van onze voorzieningen kan u uw verzoek ook indienen bij het onthaal van de voorziening.

Waar kan u terecht met uw klachten ?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Privacyverklaring voor vrijwilligers

Deze verklaring dient om u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens kan laten gelden. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, updaten of wissen. Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren verzamelen.

Wie zijn wij ?

Wij zijn de groep De Kleine Kasteeltjes, Kleine Kasteeltjesweg1,  2960 Brecht.  Wij zijn verantwoordelijk met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om uw activiteiten als vrijwilliger in het kader van onze vereniging  te kunnen organiseren. Uw persoonsgegevens zijn bijgevolg verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • uw registratie als vrijwilliger binnen onze organisatie;
 • alle nodige gegevens voor verzekeringen, inspecties, opleidingen, meetings…

Wij verwerken de gegevens die u met ons deelt door middel van deze formulieren enkel om onze activiteiten te kunnen organiseren en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren. Wij gebruiken deze niet voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming.
Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent dus vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen enkel de categorieën van persoonsgegevens zoals u deze zelf aan ons meedeelt en die noodzakelijk zijn om onze activiteiten te kunnen organiseren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren.

Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel uit hoofde van:

 • Onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, in het bijzonder in het licht van het Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en subsidiëring van organisaties voor autonome vrijwilligerswerk;
 • Onze contractuele verplichtingen;
 • De maatregelen die wij moeten nemen teneinde een overeenkomst met u te sluiten;
 • De juridische basis van het “gerechtvaardigd belang” zoals voorzien in de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, waarbij erover gewaakt wordt dat maatregelen genomen worden ter bescherming van uw persoonsgegevens.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens ?

DKK maakt uw persoonsgegevens enkel over aan derden na uw uitdrukkelijke toestemming. En enkel indien dit noodzakelijk is teneinde onze activiteiten te organiseren en uw activiteiten als vrijwilliger te coördineren. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren. 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen ?

In overeenstemming met de rechten die u toekomen ingevolge de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en binnen de grenzen daarin voorzien, kan u ons te allen tijde vragen:

 • Om te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
 • Uw persoonsgegevens te corrigeren (“recht van rectificatie”)
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor prospectiedoeleinden
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
 • Om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine- leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkings-verantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)


Uw verzoeken om bovenstaande rechten uit te oefenen, kan u, begeleid van een bewijs naar keuze van uw identiteit, steeds aan ons bezorgen:

Waar kan u terecht met uw klachten ?